150 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

POLİTİKANIN AMACI ve KAPSAMI

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası(“POLİTİKA”), TAKSİMPAZAR’nın(“Veri Sorumlusu”) iş başvurusu yapan adaylar, tedarikçi, çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçi, üye, müşteri, hissedar ve ortaklarına (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

VERİ SORUMLUSU

E Ticaret (“Taksimpazar”) hizmetlerinden faydalanmak isteyen veri sahiplerinin (“Kullanıcı”) kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla Taksimpazar Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları
İşlenme Koşulları;

Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerinizin TAKSİMPAZAR tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • Kişisel verilerin işlenmesinin TAKSİMPAZAR’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde TAKSİMPAZAR tarafından işlenmesi,

 • Kişisel verilerin TAKSİMPAZAR tarafından işlenmesinin TAKSİMPAZAR’nın veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TAKSİMPAZAR’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • TAKSİMPAZAR tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için TAKSİMPAZAR kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

İşleme Amaçları

TAKSİMPAZAR, kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

 

Aday Çalışan Grubu için:

 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin tamamlanması ve yürütülmesinin sağlanması,

 • Çalışan adaylarının başvuru seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması,

 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra edilmesi,

 • Çalışan adayı yerleştirilmesi için gerekli iletişim aktiviteleri,

 • Stajyer alımı, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması.

 • Stajyer avukat için; Avukatlık Kanunu kapsamında meslek dayanışması kapsamında yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi.

Müşteri Grubu için:

 • Elektronik Ticaret ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 • Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması.

 • Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi yükümlülükleri ve doğru uygulama ile uyum sağlanması.

 • Teslim edilecek ürünün müşteri siparişine uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen teslim süresi içinde müşteriye ulaşmasının temini

 • İptal veya iade konusuna ilişkin ürün bedellerinin mümkün olan en kısa sürede müşterinin hesabına aktarılması amacıyla ilgili birime bilgi verilmesi.

 • Bilginin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.

 • Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi.

 • Risk Yönetimi.

 • Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi Oluşturulması.

 • Veri Aktarım tekniklerinin tespiti

 • Veri saklama süreçlerinin ve yöntemlerinin oluşturulması

 • Uzaktan erişim yöntem ve süreçlerinin belirlenmesi ve icrası

 • Müşteriye ilişkin CRM uygulamaları çerçevesinde anonim veriler paylaşılarak çıkan sonuçların karar destek sistemlerinde kullanılması.

 • Kampanya planlamaları, fizibilite çalışmaları ve CRM kapsamında doğru hedeflemelerin yapılması.

 • Faturaların düzenlenmesi ve düzenli takibi.

 • Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 • Müşteri pörtföyü oluşturmak için veri toplama.

 • Müşteriye stokta olmayan ürünü getirmek için veri toplama.

 • Müşteriye tadilat hizmeti verebilmek için veri toplama.

Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

www.taksimpazar.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Taksimpazar tarafından işlenmektedir.

Taksimpazar’a ait olan www.taksimpazar.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.taksimpazar.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.taksimpazar.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.taksimpazar.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.taksimpazar.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişi grubuna ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.

Üyelerin e-posta ve/veya telefon numarası, tekilleştirme ve eşleştirme yapılması amacıyla yurtdışı 3. Kişilerle paylaşılabilmektedir. Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta, paylaşılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • TAKSİMPAZAR iş ortaklarına,

 • TAKSİMPAZAR tedarikçilerine,

 • TAKSİMPAZAR iştiraklerine,

 • TAKSİMPAZAR hissedarlarına,

 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

TAKSİMPAZAR, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,

 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,

 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,

 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,

 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu POLİTİKA yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. POLİTİKA değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında www.taksimpazar.com üzerinden bilgi verilecektir.

 

Taksimpazar’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?


Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@taksimpazar.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.


POLİTİKADA YER ALAN TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Üyeler, Müşteriler…

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

 

İletişim Bilgileri

TAKSİMPAZAR E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

MALTEPE MAH. ESKİ ÇIRPICIYOLU SOKAK, PARİMA OFİS NO:8 / 31 ZEYTİNBURNU İSTANBUL TÜRKİYE
TİCARET SİCİL NUMARASI: 205820-5
MERSİS NUMARASI: 0816108983900001

KEP ADRESİ: taksimpazar@hs01.kep.tr

 

Başa Dön